Bijdrageregeling Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven en projecten in Maastricht en omgeving, alsmede culturele initiatieven en projecten in de omliggende Euregio Maas-Rijn, en initiatieven en projecten op het gebied van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Het Elisabeth Strouven Fonds doet dit door het toekennen van incidentele bijdrages aan instellingen, organisaties en verenigingen. Door deze bijdrages wordt een belangrijke impuls gegeven aan een goed functionerend, leefbaar, duurzaam en cultuurrijk Maastricht en omgeving. Het Elisabeth Strouven Fonds staat open voor alle initiatiefnemers, ongeacht politieke of religieuze achtergrond.

Een initiatief/project komt in aanmerking voor een bijdrage van het Elisabeth Strouven Fonds (hierna te noemen 'het Fonds') indien is voldaan aan de volgende voorwaarden.

De bijdrage

Het Fonds kan op basis van aanvragen door instellingen, organisaties en verenigingen incidentele initiatieven en projecten ondersteunen. Initiatieven/projecten die in aanmerking komen:

 • betreffen een activiteit met een concreet en waardevol sociaal, sociaal-maatschappelijk, cultureel, cultuurhistorisch of cultuureducatief doel;
 • betreffen projecten met als doel behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap;
 • vinden plaats in Maastricht of een van de randgemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Valkenburg aan de Geul (sociaal-maatschappelijke projecten);
 • vinden plaats in Maastricht of een van de randgemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en in de omliggende Euregio Maas-Rijn, ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur (culturele activiteiten);
 • vinden plaats in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten (natuurbehoud, natuurbeheer en natuurontwikkeling).
 • dragen bij aan welzijn, culturele pluriformiteit, duurzaamheid, ontwikkeling en saamhorigheid binnen de lokale samenleving.

Het Fonds kan een bijdrage verlenen indien:

 • er sprake is van een concrete financieringsbehoefte;
 • de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de plannen en financiële onderbouwing
  daarvan realistisch en haalbaar zijn;
 • het initiatief/project deugdelijk wordt opgezet en uitgevoerd;
 • het initiatief/project zoveel mogelijk gericht is op actieve deelname van de lokale
  gemeenschap of specifieke doelgroepen daarbinnen;
 • het resultaat een aantoonbaar publiek belang dient;
 • het initiatief of project bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het Fonds;
 • het initiatief / project van goede kwaliteit is, en mogelijk een innovatief karakter heeft;
 • het initiatief/project over voldoende aantoonbare cofinanciering beschikt; in de regel treedt
  het Fonds bij voorkeur op als medefinancier;
 • de aanvrager voldoet aan alle overige door het Fonds gestelde vereisten.

Het Fonds verleent geen bijdrage indien:

 • de aanvrager stichtingen, verenigingen en andere organisaties met een winstoogmerk betreft;
 • het initiatief/project waarvoor een aanvraag wordt ingediend al gestart is, of indien het betreffende initiatief of project binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag zal plaatsvinden;
 • de aanvraag onvoldoende concreet of duidelijk is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;
 • de aanvraag primair activiteiten betreft, gericht op het verkrijgen van sponsorgelden;
 • de aanvraag bedoeld is om exploitatietekorten aan te vullen;
 • indien de aanvraag initiatieven/projecten betreft met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling;
 • de aanvrager een individueel persoon betreft. Tenzij de aanvragers zich informeel georganiseerd hebben als burgeninitiatief;
 • de aanvrager er blijk van geeft niet te voldoen aan de gebruikelijke normen van goed bestuur, toezicht en verantwoording;
 • de aanvraag niet aan het bepaalde in deze bijdrageregeling voldoet.

De aanvraag

De aanvraag wordt via de website van het Fonds ingediend. De aanvrager maakt daarvoor gebruik van het via de website beschikbaar gestelde aanvraagformulier (incl. begrotingsmodel).

Als een aanvrager BTW-plichtig is kunnen alleen bedragen excl. BTW als kosten in de projectverantwoording worden opgenomen.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend in het Nederlands. Indien nodig kan de aanvraag worden ingediend in het Engels. Aanvragen in andere talen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. De ontvangst wordt per email bevestigd, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de aanvraag wordt behandeld.

De beslissing

De aanvrager ontvangt binnen maximaal 12 weken na ontvangst van de aanvraag het besluit van het Fonds. Bij een afwijzing worden de redenen vermeld. Aan de toekenning van een bijdrage worden door het Fonds nadere voorwaarden verbonden, zoals hieronder omschreven en zoals uitgebreid omschreven in de 'Richtlijnen inhoudelijke en financiële verantwoording' en 'Voorwaarden bij toekenning bijdrage'. Beide documenten zijn te vinden in het Informatiecentrum op de website.

Bijdragen tot en met € 2.500 worden beschouwd als gift en worden in beginsel zonder voorwaarden aan de aanvrager ter beschikking gesteld. Ook hoeven deze bijdragen door de aanvrager achteraf niet verantwoord te worden.

Toegekende bijdragen tot en met € 5.000 worden in beginsel direct na toekenning in zijn geheel aan de aanvrager ter beschikking gesteld.

Bijdragen vanaf € 5.001: een voorschot is mogelijk tot 80% van het toegekende bedrag. Aanvrager kan aangeven een voorschot te willen ontvangen. Bevoorschotting is slechts mogelijk indien deze 'Voorwaarden bij Toekenning' voor akkoord worden getekend en samen met de definitieve projectbegroting (inclusief dekkingsplan) aan het Fonds worden toegestuurd.

Het Fonds ontvangt uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het initiatief/project een inhoudelijke en financiële verantwoording. Aanvrager hanteert daarbij de op de website van het Fonds (Informatiecentrum) gepubliceerde richtlijnen.

Een toekenning van een bijdrage kan worden ingetrokken indien:

 • het initiatief/project niet of niet geheel zal plaatsvinden/heeft plaatsgevonden;

 • het initiatief/project sterk is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag;

 • er sprake is van fraude, onjuiste gegevensverstrekking en/of faillissement.

Overige regelingen

Het Fonds kent voor een aantal specifieke doelstellingen afzonderlijke regelingen en initiatieven:

 • Elisabeth Strouven Monumentenfonds

 • Pater Denis-regeling

Particulier fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds is een particulier fonds. Particulier betekent in dezen dat het vermogen eigendom is van het fonds, en dat het fonds naar eigen goeddunken over het vermogen kan beschikken. Ondersteuning van een initiatief door een fonds als het Elisabeth Strouven Fonds is altijd een voorrecht, geen recht. De basishouding bij de beoordeling van de aanvragen is een ruimhartige. Uiteraard is het Elisabeth Strouven Fonds zich bewust van haar positie in de maatschappij en van haar maatschappelijke functie. Het Fonds tracht haar taken zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Een aanvraag wordt altijd beoordeeld aan de hand van de statutaire doelstellingen en criteria van het fonds, en beoordeeld op de mogelijke impact op en het draagvlak in de samenleving.

Elisabeth Strouven Fonds | telefoon: 043 763 08 99 | website: www.elisabethstrouvenfonds.nl |
email: info@elisabethstrouven.nl